Sanal Pos Sözleşmesi

 

                                     SANAL POS İLE ÖDEME SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1 - Taraflar:

Bir tarafta, Boğaziçi İthalat Dış Tic. Paz. Ltd Şti. (İş bu sözleşmede kısaca “Boğaziçi ithalat ” olarak anılacaktır. Adresi; Meclisi Mebusan Yokuşu Cad Kopuzlar Han- 2 No: 10/3 Fındıklı Beyoğlu İstanbul

Diğer tarafta

 

 

______________________________________________________________________________

(İş bu sözleşmede kısaca “BAYİ” olarak anılacaktır.) Adresi:

 

 

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU;

 

İş bu sözleşme; bayinin, Boğaziçi ithalat’a ait ve sadece Boğaziçi ithalat’ın kullanımına açık olan Boğaziçi ithalat online (https://odeme.bogaziciithalat.com.tr) internet sitesi aracılığı ile, Boğaziçi ithalat’ın distribütör olduğu ve satışını yaptığı, tedarik ettiği ürünlerin, bayi aracılığı ile sanal pos üzerinden satışa ilişkin usul ve esasları, çalışma yöntemlerini ve karşılıklı yükümlülüklerini ve taraflar arasındaki genel kuralları düzenler.

 

MADDE 3 – BOĞAZİÇİ İTHALAT’IN YETKİ ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 BOĞAZİÇİ İTHALAT, BAYİ’nin işbu sözleşmede öngörülen amaçlarla hizmet  vermesini sağlar.Gerekli olan teknik altyapıyı kurarak sistemin çalışmasına olanak  verir.

 

3.2 BOĞAZİÇİ İTHALAT, işbu sözleşmenin imzalanmasından sonra BAYİ’ye gerekli sanal pos şifrelerini sağlamakla yükümlüdür.

 

3.3 BOĞAZİÇİ İTHALAT, kendi takdirine bağlı olarak önceden hiçbir bildirimde bulunmaksızın BAYİ’ye bu hizmeti vermekten sakınabilir, BAYİ’yi bu sistem dışına çıkarabilir. Bu durumda BAYİ, BOĞAZİÇİ İTHALAT’dan hiçbir isim altında hiçbir zarar ve sair talebinde bulunamaz.

 

3.4 Sanal Pos için BOĞAZİÇİ İTHALAT; anlaşmalı bankalar ile kanuni mevzuatın izin verdiği ve mali açıdan BOĞAZİÇİ İTHALAT’ın uygun gördüğü ve taksit olanaklarını sunduğu bankalarla BAYİ sanal pos işlemleri için çalışmakla yükümlüdür.Anlaşmalı bankalar, BAYİ’ye bildirilecektir. Anlaşmalı bankaların ve ilgili kredi kartlarının seçimi tamamen BOĞAZİÇİ İTHALAT’a ait olup, BAYİ’ye haber vermeden anlaşmalı banka, banka kredi kartı ekleme ve çıkarma ile taksitlerinde değişiklik yapabilecektir. Bu hususta BOĞAZİÇİ İTHALAT’ın, BAYİ’ye karşı sorumluluğu bulunmamaktadır. BAYİ’nin anlaşmalı banka haricinde yapılan çekimlerde oluşan komisyon masrafı adı altındaki her türlü masraf BAYİ’nin yükümlülüğünde olacak, BOĞAZİÇİ İTHALAT’ın sorumluluğu olmayacaktır.

 

MADDE 4 - BAYİ’NİN KABUL VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 BAYİ, işbu sözleşmede öngörülen yükümlülüklerine ve işbu sözleşme hükümlerine uygun davranacaktır. Özellikle;

4.2.BAYİ; BOĞAZİÇİ İTHALAT’a ilettiği ve ilgili sitedeki sanal POS sistemini kullanarak verdiği siparişlerin ödemesini müşterisinin kredi kartından tahsil ettiği durumlarda bu uygulama ile sadece BOĞAZİÇİ İTHALAT ürünlerinin sipariş bedellerini tahsil edeceğini, kabul beyan ve taahhüt eder. Aksi durumda ortaya çıkabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk BAYİ’ye ve/veya kullanıcıya ait olacaktır.

 

 

4.3 BOĞAZİÇİ İTHALAT ödeme sitesi üzerinden yapacağı tahsilatlarda işlemin kredi kartı sahibinin bilgi ve onayı dahilinde yapılacağını, yapılacak tahsilatın gerçeği yansıtacağını beyan kabul ve taahhüt etmekle beraber bayi nezdinde kredi kartı sahibinin kimliğinin kontrol edilmesi, kredi kartı sahibine Sistem üzerinden yazdıracağı ‘Kredi Kartı Ödeme Onay Formu’nun imzalatılması ilgili formun muhafazası ve BOĞAZİÇİ İTHALAT’ın talep etmesi halinde üç gün içinde BOĞAZİÇİ İTHALAT’a ibraz etmekle  BAYİ yükümlüdür. Aksi davranış sözleşmenin feshi nedeni olur ve böyle bir durumda sözleşme feshedilirse BAYİ, BOĞAZİÇİ İTHALAT’a bu durumdan kaynaklanacak tüm zararlarını ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder

 

4.4 BAYİ’nin Sanal POS’tan yapacağı işlem sadece mal veya hizmet karşılığı olacaktır.Karşılığında da faturalandıracaktır. Aksi halde sözleşme BOĞAZİÇİ İTHALAT tarafından tek taraflı olarak

( “Bayilik Sözleşmesi” ve “Sanal POS Kullanım Sözleşmesi) fes edilecektir.BAYİ, BOĞAZİÇİ İTHALAT’ın bu yüzden uğrayabileceği olumlu /olumsuz tüm zararları karşılayacağını kabul ve beyan eder.

 

4.5 BAYİ, BOĞAZİÇİ İTHALAT ürünlerinin satışı ile birlikte, BOĞAZİÇİ İTHALAT’ın ürünleri BAYİ’nin mağazasına ve/veya deposuna teslimatı sonrasında ilgili siparişe ait BOĞAZİÇİ İTHALAT ürünlerini müşteri tarafından BAYİ kendisine belirtilen adrese yasal uygulamalar paralelindeteslim edeceğini, satış ve teslimat sonrasında satışa ve yürürlükteki yasalara uygun fatura düzenleyeceğini, faturasız satış yapmayacağını, satışa ve yürürlükteki yasalara uygun fatura düzenlememesi veya faturasız satış yapması durumunda doğabilecek tüm cezai ve hukuki sorumluluğun BAYİ’ye ait olduğu, bu nedenle doğabilecek tüm vergi ve cezaların (KDV… vs)  BOĞAZİÇİ İTHALAT tarafından ödenmesi halinde BAYİ tarafından ödenmesini ve kendisine rücu edilmesini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.6 BAYİ, Kendisi tarafından doldurulacak kayıt formunun ve vereceği her türlü bilginin doğru olduğunu, bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından dolayı doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan dolayı tek başına sorumlu olacağını ve söz konusu durumlarda “Bayilik Sözleşmesinin” ve “Sanal POS Kullanım Sözleşmesinin BOĞAZİÇİ İTHALAT tarafından tek taraflı olarak derhal sona erdirileceğini, BOĞAZİÇİ İTHALAT’ın bu yüzden uğrayabileceği olumlu /olumsuz tüm zararları karşılayacağını kabul ve beyan eder.

 

4.7 BAYİ kendisine verilen şifreyi BOĞAZİÇİ İTHALAT TAHSİLÂT sistemlerini ilk kullanmaya başladığı andan itibaren derhal değiştireceğini, erişim ile ilgili şifre kod ve güvenliğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu, bu şifre ve kodlar kullanılarak yapılacak bütün işlemlerin BAYİ tarafından yapılmış sayılacağını, bu kod ve şifreyi kullanacak kişilerin BAYİ tarafından yetkilendirilmiş sayılacağını ve şifreyi kullandırmaya yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 4.8 BAYİ, sisteme şifre ve bayi kodu / kullanıcı adı ile yapacağı tüm işlemlerden gerek BOĞAZİÇİ İTHALAT’a ve gerekse 3. kişilere karşı bizzat kendisinin kayıtsız şartsız sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.9 BAYİ, BOĞAZİÇİ İTHALAT TAHSİLÂT sistemlerinin kullanımı esnasında kendisinden kaynaklanan sebeplerle kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek evrak, mesaj ve bilgilerden BOĞAZİÇİ İTHALAT'ın her ne sebeple olursa olsun sorumlu olmayacağını kabul eder.

 

 4.10 BAYİ, BOĞAZİÇİ İTHALAT TAHSİLÂT sistemlerine BOĞAZİÇİ İTHALAT tarafından belirlenen şartlar dışında yetkisiz bir şekilde girmemeyi ve/veya yazılımı hiçbir surette değiştirmemeyi, bu kurallara uyulmaması halinde, BOĞAZİÇİ İTHALAT’ın ve/veya 3. kişilerin uğrayabileceği her türlü zararı derhal ve nakden hiçbir ihtara hacet kalmaksızın tazmin etmeyi beyan ve kabul eder.

 

4.11 BAYİ, diğer kullanıcıları rahatsız ve tehdit etmemeyi, genel ahlaka aykırı, kanun dışı, kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici nitelikte materyal ve bilgiler ile başkalarına ait bilgileri kayıt etmemeyi/ettirtmemeyi, yayımlamamayı / yayımlatmamayı, dağıtmamayı / dağıttırmamayı kabul ve taahhüt eder.

 

4.12 BAYİ, BOĞAZİÇİ İTHALAT’ın yazılı izni olmadan bu servislerde doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir surette reklam yapmamayı/yaptırtmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı/sattırtmamayı, bu amaca yönelik tekliflerde bulunmamayı kabul ve taahhüt eder.

 

4.13 BAYİ Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, uluslararası anlaşmalar ve kanunlara ve tüm yasal mevzuata göre suç teşkil edecek mesaj, dosyalar göndermemeyi kabul eder.

 

4.14 BAYİ, 4.11, 4.12, 4.13 ve 4.14 maddelerin ihlali halinde sözleşmenin derhal ve tek taraflı olarak hiçbir bildirimde bulunmaksızın BOĞAZİÇİ İTHALAT tarafından feshedileceğini ve üyeliğinin iptal edileceğini, BOĞAZİÇİ İTHALAT’ın ve 3. kişilerin bu sebeplerle doğmuş ve doğacak tüm maddi ve manevi zararlarını hiçbir ihtara hacet kalmaksızın tazmin edeceğini, kabul beyan ve taahhüt eder.

 

4.15 BAYİ’nin veya yetkilendirdiği alt bayisinin, kopyalanma, sahte ve/veya çalıntı kart ile veya hukuka aykırı yollarla veya yanlış şekilde yapılan sanal pos işlemlerinde, çekilen tutara kredi kartı sahibinin isteği doğrultusunda banka tarafından bloke konur ve BOĞAZİÇİ İTHALAT'ın hesaplarına aktarılmaz veya geri alınır ise tüm hukuki ve cezai sorumluluğun BAYİ’ye ait olduğunu, bu kabil işlemlerde işleme ait bedelin tamamından BAYİ’nin sorumlu olduğunu. BOĞAZİÇİ İTHALAT’ın söz konusu bedelin tamamını her türlü gecikme faizleri ile birlikte hiçbir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın BAYİ’den tahsile yetkili olduğunu ve BOĞAZİÇİ İTHALAT'ın talep ettiği tarihte nakit olarak BOĞAZİÇİ İTHALAT'a ödeyeceğini beyan kabul ve taahhüt eder. Kredi Kartını kullanım esnasında kredi kartı sahibinin kimliğini kontrol edeceğini BOĞAZİÇİ İTHALAT TAHSİLÂT sistemleri üzerinden yazdıracağı “Kredi Kartı Ödeme Onay” formunu imzalatacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 5 - YETKİLER

Bu sözleşme kapsamında BOĞAZİÇİ İTHALAT aşağıdaki yetkilere kayıtsız ve şartsız sahiptir.

5.1 BOĞAZİÇİ İTHALAT, “BOĞAZİÇİ İTHALAT TAHSILAT” sitesinin çalışmasını önceden haber verme yükümlülüğü olmaksızın geçici bir süreyle sınırlı olarak veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre için veya tamamen durmasından dolayı BAYİ üyelerinin ve/veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan BOĞAZİÇİ İTHALAT hiçbir şekilde ve sebeple sorumlu olmayacaktır.

5.2 BOĞAZİÇİ İTHALAT, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın kredi kartı oranlarını revize edebilir.

5.3 BOĞAZİÇİ İTHALAT, internet servislerinin güvenli, hatasız, zamanında kullanımı, servis kalitesi, doğru ve güvenilir sonuçları hususlarında doğabilecek aksaklıklardan sorumlu olmayıp bu konulardaki beklentileri taahhüt etmemektedir.

5.4 BOĞAZİÇİ İTHALAT, günlük kredi kartı başına işlem limiti ve işlem adedini belirlemeye, 3D Secure güvenlik katmanını kullandırmaya yetkilidir.

 

MADDE 6 - TAHSİLÂT VE KULLANIM KONULLARI

6.1 BAYİ, BOĞAZİÇİ İTHALAT ödeme sitesi üzerinden yapılmış işlemlerin iptal veya iade süreçleri BOĞAZİÇİ İTHALAT tarafından yapılacaktır. BAYİ, İptal ve iade işlemleri ile ilgili taleplerini BOĞAZİÇİ İTHALAT’a elektronik ortamda iletmekle yükümlüdür.

 

 

6.2 İşlem iade veya iptali cari hesaba alacak kaydedildikten sonra yapılmak istenirse BAYİ ilgili tutarı her türlü gecikme faizleri ile birlikte BOĞAZİÇİ İTHALAT'ın talep ettiği tarihte nakit olarak BOĞAZİÇİ İTHALAT'a ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.3 BOĞAZİÇİ İTHALAT ile BAYİ arasındaki cari hesapta BAYİ’nin alacaklı durumda görünmesi halinde dahi, BOĞAZİÇİ İTHALAT hiçbir şekilde nakit ödeme yapmayacak, söz konusu alacaklar mutlak surette ürün veya hizmet satışı ile karşılanacaktır.

 

6.4 BAYİ, BOĞAZİÇİ İTHALAT TAHSİLÂT SİSTEMİ üzerinden ödeme yaptığı esnada,

İ. Kan/sıhrî hısımları dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi üçüncü bir kişiye ait kredi kartlarını kullandığı takdirde, üçüncü kişilerin BOĞAZİÇİ İTHALAT’dan mal ve/veya hizmet talebinde bulunmadığını veya sipariş konusu mal ve hizmetin kendisine ulaşmadığını, her ne sebeple olursa olsun borçlu bulunmadığını bildirerek itiraz etmeleri halinde,

ii. Ayrıca her türlü gerçek dışı ve usulsüz işlemler, dolandırıcılık ve sahtecilik olaylarına zemin hazırlayan eylemler nedeniyle BOĞAZİÇİ İTHALAT’ın 3. kişileri tazmin etmek zorunda kalması halinde, BOĞAZİÇİ İTHALAT’ı işbu talep ve davalardan derhal beri kılmayı, BOĞAZİÇİ İTHALAT’ın bu sebeplerle yapmak mecburiyetinde kalacağı her türlü ödemelerden kendisinin sorumlu olduğunu ve herhangi bir ihbara gerek olmaksızın bu işlemlere esas tutarları, her türlü yargılama gideri, vekâlet ücreti vesair masrafları, ödeme tarihinden BOĞAZİÇİ İTHALAT’ın tazmin edeceği tarihe kadar geçen sürede, Bankalarca cari kısa vadeli kredilere uygulanan en yüksek kredi faizi ile birlikte BOĞAZİÇİ İTHALAT’a ödemeyi gayrikabili rücu ve koşulsuz olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 7 - KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

BAYİ, İş bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda BOĞAZİÇİ İTHALAT’ın defter kayıtları ile mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtilen kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulmadığı hususunda yemin teklif etme hakkından peşinen feragat ettiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 8 - GİZLİLİK

BAYİ sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesinden iki yıllık süre içerisinde BOĞAZİÇİ İTHALAT TAHSİLÂT SİSTEMİ ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını BOĞAZİÇİ İTHALAT’ın yazılı izni olmaksızın hiçbir durumda gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişilere ve kurum ve kuruluşlara vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. BOĞAZİÇİ İTHALAT’ın BAYİ ‘nin bu bilgileri üçüncü kişilere veya kuruluşlara verildiğini tespit etmesi halinde, üyelik sözleşmesinin derhal iptal edileceği ve/veya BAYİ ‘nin BOĞAZİÇİ İTHALAT’ın uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zararı tazmin edeceği hususlarında taraflar mutabıktır.

 

MADDE 9 - ORTAK HÜKÜMLER

9.1 İşbu sözleşmeden doğan ihtilaflarda, İstanbul merkez mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

9.2 Tarafların yukarıda belirtilen adresleri tebligat adresleri olup, adres değişikliklerinin en geç 7 gün içerisinde yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Aksi halde Sözleşmede belirtilen adrese yapılacak tebligatlar, bila dönmüş olsa bile tebliğ edilmiş sayılır.

9.3 İş bu sözleşme ile ilgili her türlü değişiklik ve genişletmeler ve işbu sözleşmeye yapılacak tüm ekler; yazılı olmadıkça ve iki tarafın yetkili mercileri tarafından imzalanmadıkça geçerli olmayacaktır.

 

 Iş bu sözleşme 9 maddeden ibaret olup, iki nüsha olarak tanzim edilmiş, aşağıda yazılı ekleri ile birlikte taraflarca okunarak ______/______/_______ tarihinde karşılıklı imza altına alınmıştır.

 

BOĞAZİÇİ İTHALAT DIŞ TİCARET PAZ. LTDŞTİ                                                                           BAYİ

                    KAŞE/İMZA                                                                                                           KAŞE/İMZA

 

 

 

 

İstenilen Belgeler:

1. Bayi imza sirküleri, şirketin imza sirkülerini başvuru ile birlikte gönderiniz.

2. Şirket ticaret sicil gazetesinin fotokopisi

3. Vergi Levhası

 4.Kulanıcı kayıt formu ve kart listesinin doldurulması  zorunludur.(EK.1)